bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie BIP lub stronie internetowej Spółki pod adresem www.gpw.katowice.pl, udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022 poz. 902 t.j. ze zm.), na wniosek osoby zainteresowanej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.Opublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 04.07.2022
Podpisał: Wojciech Myszur
Dokument z dnia: 29.06.2022
Dokument oglądany razy: 1 140